Regelverk - Lading av elbil i borettslag og sameie

4 desember 2020 vedtok Stortinget endringer i borettslags- og eierseksjonsloven. Dette gjør at beboere som har rett til å parkere på eiendommen til borettslaget eller sameiet kan kreve tilgang til lading. Lovendringen trådte i kraft 1. januar 2021.

Hensikten med lovendringen er å sikre at alle beboere i borettslag og sameier skal få mulighet til å kjøpe seg elbil og samtidig kunne få lade bilen sin. Nå kan ikke borettslaget eller sameiet nekte beboere å lade bilen sin.

 

Regelverket - Lading av elbil i borettslag og sameie


Følgende regler gjelder for lading av elektriske kjøretøy

 Borettslag Sameier
Borettslagsloven § 5-11 a Rett til å setje opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil

Ein andelseigar som disponerer eigen parkeringsplass på eigedomen til burettslaget, har med samtykke frå styret rett til å setje opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknyting til parkeringsplassen. Samtykke kan berre nektast om det ligg føre ein sakleg grunn til det.

Ein andelseigar som har rett til å parkere på eigedomen til burettslaget, men utan å disponere ein eigen plass, kan krevje at det blir sett opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil. Styret skal etterkome kravet med mindre det ligg føre ein sakleg grunn til å nekte. Styret avgjer kvar ladepunktet skal setjast opp.
Eierseksjonsloven § 25 a Rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil

En seksjonseier som disponerer egen parkeringsplass på eierseksjonssameiets eiendom, har med styrets samtykke rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknytning til parkeringsplassen. Samtykke kan bare nektes om det foreligger saklig grunn til det.

En seksjonseier som har rett til å parkere på eierseksjonssameiets eiendom, men uten å disponere egen plass, kan kreve at det blir satt opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil. Styret skal etterkomme kravet med mindre det foreligger saklig grunn til å nekte. Styret bestemmer hvor ladepunktet skal settes opp

 

Hva er laderett?

Laderetten gir rettigheter for deg som seksjonseier eller andelseier i et sameie eller borettslag dersom du:

  • disponerer egen parkeringsplass på eiendommen til borettslaget eller eierseksjonssameiet, så har du med styrets samtykke rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknytning til parkeringsplassen. Samtykke kan bare nektes om det foreligger saklig grunn til det.
  • bare har rett til å parkere på eierseksjonssameiets eiendom, men uten å disponere egen plass, kan du kreve at det blir satt opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil. Styret skal etterkomme kravet med mindre det foreligger saklig grunn til å nekte. Styret bestemmer hvor ladepunktet skal settes opp.

 

Hva er saklig grunn til å nekte?

Loven gir muligheten for et borettslag eller sameie til å ikke innfri laderetten overfor sine beboere så fremt det er saklige grunn(er) til det. Imidlertid kan ikke styret bruke hvilken som helst grunn for å nekte. Det er styret som må legge fram bevis på at det er umulig å få ladet bilen i fellesanlegget.

Et vanlig motargument mot elbillading i mange diskusjoner i borettslag og sameier har til nå dessuten vært brannfare. Dette er tilbakevist av DSB. Dette er altså ikke en saklig grunn for å nekte noen lading. Det er derimot et godt argument for å etablere et trygt ladessystem for lading.

Kostnader er den mest vanligste årsaken til å opprette et ladesystem. Dersom oppgraderingen er svært kostnadskrevende for et borettslag eller sameie som allerede har store økonomiske forpliktelser, kan det å vente med investeringen være et argument. Dette må likevel dokumenteres. Et veiledende beløp på hvor mye økonomiske forpliktelser styret i borettslaget kan ta opp på vegne av hver beboer for å innfri laderetten, er halvparten av grunnbeløpet i folketrygden, for tiden ca. 50 000 kroner. Har borettslaget eller sameiet veldig dårlig økonomi og allerede mye lån, kan det regnes som saklig grunn til å nekte også ved beløpsgrenser lavere enn dette. Vår erfaring knyttet til etablering av ladesystemer sjelden blir så dyrt som den veiledende grensen.

En annen grunn til å utsette at beboere får laderett på enkeltparkeringsplasser, er dersom det er prosess i gang for å investere i et større felles ladeanlegg.

Styret kan også argumentere for at selv om du har egen parkeringsplass uten lading, så har du fått laderetten innfridd ved at de har sikret tilgang til å lade bilen gjennom ladepunkter på et felles parkeringsområde. Men da må det være nok ladepunkter tilgjengelig slik at du får ladet bilen din innenfor rimelig tid.

Loven oppfordrer dessuten til fellesløsninger, og det er fornuftig at man planlegger utbyggingen av ladeinfrastruktur helhetlig i felles garasjeanlegg. Styret kan altså si nei til at du setter opp et enkelt ladepunkt som dekker ditt kortsiktige behov dersom de er en helhetlig utbygging på vei.

 

Hva kan Elbilgrossisten bistå sameie og borettslaget med?

Vi bistår borettslaget eller sameiet med å imøtekomme lovverket og det som må til for å få et solid ladeanlegg. Vi kan tilby finansiering uten rentekostnader eller at dere finansierer dette selv. Dere vil eie anlegget (ikke leie) og dermed kan nedskrive dette over kort tid. Ladesystemet gir alle beboere tilgang til lading når de ønsker eller har behov for det.

Fyll ut skjemaet nedenfor for å vite mer om ladesystemet og befaring.


Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet for å få siste oppdateringer, konkurranser og supertilbud.