Tilskudd til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag — Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune har opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag. Det er løpende søknadsfrist.

Tilskuddsordningen er et av tiltakene for å styrke nærings- og samfunnslivet i Viken som følge av koronakrisen. Denne er nå avviklet.

Om ordningen

Viken fylkeskommune har opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag. Formålet er å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av elbiler. Støtteordningen skal bidra til å dekke kostnader i forbindelse med oppgradering av el-infrastrukturen i boligselskapenes parkeringsanlegg.

Tilskuddsordningen ble vedtatt av fylkesrådet i Viken 26. mars 2019. Det er satt av 3 mill kr til ordningen i 2020. Det vil bli vurdert å tilføre ytterligere midler avhengig av etterspørselen.

Hvem kan søke

 • Borettslag, sameier og garasjelag tilknyttet disse kan søke om støtte.
 • Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.
 • Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd.

Tildelingskriterier

 • Støtteordningen finansierer utbygging av el-infrastrukturen som muliggjør lading på boligselskapets parkeringsplasser. Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte parkeringsplass. Sammen med søknaden må det legges ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til ladeinfrastrukturen fremgår.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
 • Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan støttes.
 • Ordningen dekker ikke oppgradering av trafostasjon. I mange tilfeller vil det være mulig å montere styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafo ikke er nødvendig og dette dekkes av tilskuddsordningen.
 • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør.
 • Tilskuddet kan utgjøre maksimalt 20 prosent av godkjente investeringskostnader, og begrenset oppad til 5.000 kroner per ladepunkt det legges til rette for. Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er 250.000 kroner.
 • Prosjektet kan i tillegg finansieres av andre offentlige aktører, f.eks. kommunen. Total andel offentlig finansiering kan ikke overstige 50 prosent.
 • Dersom det er behov for utredning av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd. Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes i støtteberettigede kostnader med inntil 10.000 kr. Rådgivningen skal være uavhengig av leverandør.
 • NB! Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør.

Lämna en kommentar

Observera att kommentarer måste godkännas innan de publiceras