Arendalsgata 14 - Ladeanlegg- Systemlading - Borettslag - Sameie - Elbilgrossisten

Visste du at borettslag og sameier i Bergen kommune kan motta tilskudd til oppgradering/etablering av ladeinfrastruktur? Husk at dere kan søke om støtte til å oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur slik at det blir enklere å lade hjemme.
Tilskuddet / støtte er maksimalt 20% av godkjente investeringskostnader (infrastrukturkostnader), og begrenset oppad til 5 000 kroner per ladepunkt (maksimalt 200 000).

Søknadsfrist
Du kan søke hele året. Vi behandler innkomne søknader fortløpende.

Behandlingstid
Forventet saksbehandlingstid er 3 uker fra innsendt søknad.

Gyldighetstid
Tilsagn på innvilget søknad er gyldig 12 md. Det vil si at søker har 12 md. på å gjennomføre tiltaket og sende sluttrapport/ferdigmelding.

 

Kriterier og retningslinjer

Støtten gis kun til tiltak som ikke er påbegynt. Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester eller går i gang med anleggsarbeidet. Søknader om prosjekter som allerede har bestilt utstyr eller er under oppføring eller allerede er etablert vil derfor bli avvist. 

Dette kan du søke støtte til

• Etablere eller oppgradere det elektriske anlegget tilknyttet ladeinfrastruktur.
• Fremføring av kabler til de enkelte ladepunktene på parkeringsområdet.
• Installere systemer som gjør at flere ladere kan dele kurs i el-tavlen (lastdeling).
• Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes i de tilskuddsberettigede kostnadene. For rådgiving knyttet til valg av ladeløsninger for borettslaget og elektrofaglige spørsmål, må søker selv kontakte ekstern kompetanse. 

Kriterier for å få støtte

• Borettslag, sameier og garasjelag kan søke om støtte, så lenge de har adresse i Bergen kommune og et org nummer.
• Privatpersoner, offentlige aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.
• Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd.
• Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester eller går i gang med anleggsarbeidet. Søknader om prosjekter som allerede har bestilt utstyr eller er under oppføring eller allerede er etablert vil derfor bli avvist.
• Elektriske arbeid må bekreftes utført av autorisert installatør.
• Tilskuddet utbetales etter arbeidet er ferdigstilt og sluttrapport med ferdigmelding er levert.

Retningslinjer

• Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan støttes.
• Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte parkeringsplass.
• Sammen med søknaden må det legges ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til ladeinfrastrukturen fremgår.
• Ordningen dekker ikke oppgradering av trafostasjon (nettstasjon). I mange tilfeller vil det være mulig å montere styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafo ikke er nødvendig og dette dekkes av tilskuddsordningen. Ordningen vil dekke transformator for oppgradering av ladeanlegget.

Slik søker du

Søknader sendes gjennom Bergen kommune sin tilskuddsportal, som du finner ved å trykke på den blå knappen "Gå til søknadsskjema" . Her må du opprette ny bruker hvis det er første gang du søker tilskudd fra kommunen. Sammen med søknaden må du legge ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til ladeinfrastrukturen fremgår.

Søk om tilskuddet her.

Lämna en kommentar

Observera att kommentarer måste godkännas innan de publiceras