Kjøpsbetingelser

Generelt

  Salgsbetingelsene gjelder for salg av alle varer, produkter og tjenester fra vår butikk til forbrukeren. Vilkårene utgjør sammen med din bestilling et samlet avtalegrunnlag for kjøpet. Dette bekreftes med en ordrebekreftelse.

  For å kunne handle i vår butikk må du ha fylt 18 år. Vi leverer kun til fastlands Norge.

  Dersom du er usikker på lovverk er forbrukerkjøp regulert i:


  Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Da det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet i salgsbetingelsene, er dette oppfylt ved bruk av e-post og/eller tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

  Definisjon av parter

   Selger er: Elbilgrossisten AS og kontaktinformasjon til oss vil du finne nederst i butikken, samt på våre "Om oss" sider, kvitteringer og ordrebekreftelser og blir i det følgende benevnt "oss" eller "vi".

   Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper med personalia i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt".

   Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikken

    For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter: 

    • Produktliste
    • Valg av produkt(er)
    • Handlekurven
    • Valg av forsendelses- og betalingsmåte
    • Eventuell registrering
    • Kontroll av bestillingen
    • Bekreftelse av bestillingen
    • Oppgjørsform og kontroll
    • Mottak av ordrebekreftelse
    • Utsendt ordrebekreftelse
    • Utsendt kvittering og forsendelsesinformasjon

    Bestillings- og avtaleprosess

     Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss på vår server via bestillingsløpet. Vi er forpliktet og bundet til din bestilling så fremt den ikke avviker fra våre tilbud, priser, markedsføring eller annen måte uhensiktsmessig benyttes. Du har rett til å fratre dine forpliktelser i henhold til lov om angrerett. Ved mottak av din bestilling vil vi bekrefte ordre automatisk og sende deg en ordrebekreftelse. Vi ber deg lese igjennom ordrebekreftelsen nøye for å forsikre deg om at den er i henhold til din bestilling. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelig bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Du vil få en kvittering ved forsendelse av varer automatisk eller vedlagt i pakken avhengig av oppgjørsform.

     Opplysninger gitt i nettbutikken

      Det vil alltid være et mål at alle opplysninger gitt av oss er korrekte og at all informasjon er i henhold til de faktiske forhold. Vi må imidlertid ta forbehold om skrivefeil, trykkfeil eller feilaktig prising. Dette kan i ytterste konsekvens resultere i at vi ikke kan levere i henhold til informasjonen gitt i nettbutikk eller markedsføring eller på en annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

      Priser

       Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

       Betaling

        Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom tilgjengelige oppgjørsformer (som bank- eller kredittkort, eller annet hvis det tilbys). Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med frakt kostnader tur-retur og et gebyr pålydende kr 250,- for det administrative arbeidet. Ved manglende betaling vil kravet etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kansellering vil føre til at beløpet vi har reservert fjernes. Vær oppmerksom på at hverken reservasjon eller tilbaketrekking av reservasjon vil fremkomme på din kontoutskrift. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Vi bruker betalingsformidlere som leverer trygge, sikre og stabile løsninger. Vi bruker sikkerhetsstandard 3D Secure, SSL, Verified by Visa og MasterCard Secure Code. Betalingssidene er kryptert og sikret, slik at ingen kan se din kortinformasjon, heller ikke vi under transaksjonen.

        Levering og forsinkelse

         Levering av produktene skjer på den måte som er beskrevet i vilkår for forsendelse og retur. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produkt(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve å heve avtalen. Videre forbeholder vi oss retten til å nekte levering på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes estimert tidspunkt for ankomst til kunde. Når tid er oppgitt i antall dager, menes virkedager/arbeidsdager (mandag-fredag). Er det ikke oppgitt leveringstid, er normalt estimert leveringstid 2-4 dager.

         Undersøkelse av produktene

          Etter at du har mottatt produktene, bør du så snart som mulig undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

          Dine rettigheter ved feil og mangler (reklamasjon)

           Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3). Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.

           Dersom produktene har feil eller mangler må forbrukeren innen rimelig tid etter at vedkommende oppdaget, eller burde oppdaget den gi oss melding om at vedkommende vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist etter forbrukerkjøpsloven. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. k. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok varen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

           Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. 

           Dersom det foreligger en mangel ved varen og forbrukeren har reklamert innenfor de nevnte fristende kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføylser:

           • Holde kjøpssummen tilbake
           • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
           • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetter at varen er i samme stand og mengde §51)
           • Kreve erstatning

           Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke varen (fra produktet er kvittert inn til oss) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har vi ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering av samme mangel.

           Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Elbilgrossisten.no kun kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendig for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at vedkommende selv må dekke slike kostnader.

           Hvis kunden ønsker på eget inititativ iverksette tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med oss, betaler ikke vi disse utgiftene.

           Garanti

            Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Dersom ikke annet angis har du alltid 2 års garanti på produkter du kjøper av Elbilgrossisten. Garantien omfatter material- og fabrikasjonsfeil. Kvittering for kjøp eller annet gyldig kjøpsbevis skal medfølge ved reklamasjon eller garantisaker. Garantien gjelder ikke feil som skyldes at varen ikke er brukt i henhold til brukeranvisningen, har vært utsatt for unormal bruk eller vanskjøtsel, elektriske overspenninger fra lyn, eller at den har blitt bygget om eller endret.

            Angrerett

             Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Vi ønsker at håndteringen skal være så enkel som mulig for begge parter. Ved angret kjøp har selger og kjøper noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser. Vi sender ut informasjon til alle våre privatkunder, via e-post, rundt angrerettloven og lenke til nedlastning av angrerettskjema ved hvert kjøp som foretas hos oss.

             Vi anbefaler å ta godt vare på originalemballasjen hvis man ønsker å returnere varen.

             Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt (jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake (jf. Ang Angreretten § 25). Merk at Angrerett gjelder ikke for kjøp under 300 NOK (jf. angrerettloven §2). Last ned angrerettskjema.

             Angreretten betinger at kunde bærer returkostnadene selv (jf. Angrerettloven § 8, punkt i). Dersom varene ikke kan returneres med normal post anbefaler vi Posten.no for mer info og gjennomføring av retur av større pakker. Dersom forbrukeren uttrykkelig har valgt en annen type levering enn er dette en kostnad som bæres av kunde (jf. Angrerettloven § 24).

             For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den (jf. Angrerettloven § 12 punkt a). Du kan altså ikke sende varen i oppkrav til oss, samtidig har du risikoen for transporten av varen tilbake til oss. Ta gjerne kontakt med oss på hei@elbilgrossisten.no for en fraktetikett for retur, så sender vi en returetikett pr. e-post som du selv kan skrive ut. Prisen for returfrakten er den samme som du betalte når du kjøpte varen og vi vil trekke fra samme beløpet i tilbakebetalingen for returforsendelsen.

             Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres.

             Angreretten gir selger rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon (jf. Angreretten § 25).

             Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak, datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.) faller retten til å angre kjøpet bort idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server, eller lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig (jf. Ang Angreretten § 22, punkt g og n).

             Dersom dette er et tilvirkningskjøp, løper fristen for å benytte av angreretten fra du mottar disse opplysningene (jf. Angrerettloven §11 andre ledd).

             Vi gjør også oppmerksom på at monterte, bestillingsvarer og skreddersydde produkter ikke byttes, da disse vil være personlig tilpasset kunden (jf. Angrerettloven §22 pkt.e).

             Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten (14) dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Eventuell returforsendelse må betales av deg.

             Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje og sammen med angrerettskjema og kopi av ordrebekreftelse eller faktura. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

             Aktiv handling

             Det forplikter en aktiv handling* fra deg på en slik måte at det ikke er noen tvil om at du benytter deg av din angrerett. Med en aktiv handling kan vi behandle saken på en rask og effektiv måte for begge parter, iht. angrerettloven (* ref. 14 dagers fristen nevnt i angrerettloven § 11).

             Passiv handling

             Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil den bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi vil sende egen faktura pålydende porto to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 250, for å dekke våre håndteringskostnader.

             Personopplysninger

             Vi er opptatt av å håndtere personopplysninger på en trygg måte. Du må oppgi nødvendig personalia som kunde for å handle hos oss. Dette slik at vi skal ha tilstrekkelig informasjon til å gjennomføre oppgjør og forsendelse av varer. Hvis du velger å registrere deg er det raskere og enklere for deg neste gang du skal handle. Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er personopplysninger som du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Elbilgrossisten er dessuten pålagt til å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering, og eventuell garanti-/returhåndtering. Kortnummer oppbevares ikke av oss utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Din personlige informasjon lagres (ikke betalingsinformasjon), slik at du slipper å skrive inn dette ved neste handel. Vi bruker cookies for å registere og gjennomføre en bestilling. Videre tilbyr vi nyhetsbrev til våre kunder med ulik informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta disse, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering. Det er også enkelt å melde seg ut av nyhetsbrevet gjennom samme e-post.

             Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år.

             I tillegg til den informasjonen du legger inn hvis du registrerer deg som kunde hos oss vil vi kunne se:

             • Hvilke av våre nettsider du har besøkt og når
             • Hvilken nettleser du bruker
             • Hvilken IP-adresse du har
             • Hvilket geografisk område du kommer fra

             Opplysningene anvendes kun internt i forbindelse med eventuell statistikk, løsningsforbedring og teknisk drift av løsningen.

             Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

             - du har samtykket i utleveringen, eller

             - når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

             Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

             Priser og levering:

             Alle priser er oppgitt inkl. mva og eks. frakt med mindre annet er presisert. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Elbilgrossisten sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Elbilgrossisten ensidig endre, slette eller avvise ordre(r). Dette gjelder selv om du som kunde har mottatt en ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Spesielle prisbestemmelser for frakt kan bli informert om i kjøpsprosessen.

             Forsendelser

             Vi gjør alltid vårt ytterste for at du skal få varen din så raskt som mulig.

             Ved bestilling sender vi varer innen rimelig tid fra bekreftet betaling, såfremt vi har varen på lager. Hvis varen må bestilles, er på vei inn til lager eller må produseres, kan det ta noe lenger tid enn normalt. Dersom det vil ta veldig lang tid fra bestilling til mulig forsendelse vil vi forsøke å kontakte deg med nærmere opplysninger om dette. Du kan da velge om du vil kansellere din ordre.

             Ved forsendelser til utlandet vil fortolling, moms og eventuelle andre gebyrer forekomme og dette vil variere med hvilket land pakken sendes til, samt hvilken speditør som benyttes.

             Tvister og lovvalg

             Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i Oslo tingrett som verneting.

             Ekstraordinære forhold

             Elbilgrossisten er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Elbilgrossisten godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Elbilgrossisten sin kontroll, og som Elbilgrossisten ikke med rimelighet kunne vente å unngå eller overvinne følgene av.
             Elbilgrossisten er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Elbilgrosssiten side.
             Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

             Endring i vilkårene

             Elbilgrossisten forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

             Forbehold

             Vi tar forbehold om prisendringer, samt trykkfeil og endringer i tekst, bilder og linker på våre nettsider eller markedsføring. Pris og tilgjengelighet på produktene er basert på tidspunktet du la produktene i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også bli utsolgt. Bildene brukt på sidene våre er illustrative og disse kan avvike fra varens faktiske utseende.

             Force majeur

             Er Elbilgrossisten forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den. Ved brann, krig og mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenking i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandler i dette punkt, er Elbilgrossisten fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

             Copyright

             Alt innhold på disse nettsidene er Elbilgrossisten eller underleverandører av nevntes eiendom og er beskyttet etter opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Elbilgrossisten AS.

             Nyhetsbrev

             Abonner på nyhetsbrevet for å få siste oppdateringer, konkurranser og supertilbud.