Terms of service

Generelt
Salgsbetingelsene gjelder for salg av alle varer, produkter og tjenester fra vår butikk til forbrukeren. Vilkårene utgjør sammen med din bestilling et samlet avtalegrunnlag for kjøpet. Dette bekreftes med en ordrebekreftelse.

For å kunne handle i vår butikk må du ha fylt 18 år. Vi leverer kun til fastlands Norge.

Dersom du er usikker på lovverk er forbrukerkjøp regulert i:

- Forbrukerkjøpsloven - https://www.lovdata.no/ltavd1/filer/nl-20020621-034.html
- Angrerettloven - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27/
- Markedsføringsloven - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-01-09-2
- Personopplysningsloven - https://www.lovdata.no/all/nl-20000414-031.html
- E-handelsloven - https://www.lovdata.no/all/nl-20030523-035.html
- Kredittkjøpsloven - http://lovdata.no/dokument/LTI/lov/1985-06-21-82

Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Da det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet i salgsbetingelsene, er dette oppfylt ved bruk av e-post og/eller tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Definisjon av parter
Selger er: Elbilgrossisten AS og kontaktinformasjon til oss vil du finne nederst i butikken, samt på våre "Om oss" sider, kvitteringer og ordrebekreftelser og blir i det følgende benevnt "oss" eller "vi".

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper med personalia i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt".

Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikken

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter:

 • Produktliste
 • Valg av produkt(er)
 • Handlekurven
 • Valg av forsendelses- og betalingsmåte
 • Eventuell registrering
 • Kontroll av bestillingen
 • Bekreftelse av bestillingen
 • Oppgjørsform og kontroll
 • Mottak av ordrebekreftelse
 • Utsendt ordrebekreftelse
 • Utsendt kvittering og forsendelsesinformasjon

Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss på vår server via bestillingsløpet. Vi er forpliktet og bundet til din bestilling så fremt den ikke avviker fra våre tilbud, priser, markedsføring eller annen måte uhensiktsmessig benyttes. Du har rett til å fratre dine forpliktelser i henhold til lov om angrerett. Ved mottak av din bestilling vil vi bekrefte ordre automatisk og sende deg en ordrebekreftelse. Vi ber deg lese igjennom ordrebekreftelsen nøye for å forsikre deg om at den er i henhold til din bestilling. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelig bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Du vil få en kvittering ved forsendelse av varer automatisk eller vedlagt i pakken avhengig av oppgjørsform.

Opplysninger gitt i nettbutikken
Det vil alltid være et mål at alle opplysninger gitt av oss er korrekte og at all informasjon er i henhold til de faktiske forhold. Vi må imidlertid ta forbehold om skrivefeil, trykkfeil eller feilaktig prising. Dette kan i ytterste konsekvens resultere i at vi ikke kan levere i henhold til informasjonen gitt i nettbutikk eller markedsføring eller på en annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Betaling
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom tilgjengelige oppgjørsformer (som bank- eller kredittkort, eller annet hvis det tilbys). Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med frakt kostnader tur-retur og et gebyr pålydende kr 250,- for det administrative arbeidet. Ved manglende betaling vil kravet etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kansellering vil føre til at beløpet vi har reservert fjernes. Vær oppmerksom på at hverken reservasjon eller tilbaketrekking av reservasjon vil fremkomme på din kontoutskrift. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Vi bruker betalingsformidlere som leverer trygge, sikre og stabile løsninger. Vi bruker sikkerhetsstandard 3D Secure, SSL, Verified by Visa og MasterCard Secure Code. Betalingssidene er kryptert og sikret, slik at ingen kan se din kortinformasjon, heller ikke vi under transaksjonen.

Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer på den måte som er beskrevet i vilkår for forsendelse og retur. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produkt(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve å heve avtalen. Videre forbeholder vi oss retten til å nekte levering på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes estimert tidspunkt for ankomst til kunde. Når tid er oppgitt i antall dager, menes virkedager/arbeidsdager (mandag-fredag). Er det ikke oppgitt leveringstid, er normalt estimert leveringstid 2-4 dager.

Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du så snart som mulig undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Dine rettigheter ved feil og mangler (reklamasjon)
Dersom produktene har feil eller mangler må forbrukeren innen rimelig tid etter at vedkommende oppdaget, eller burde oppdaget den gi oss melding om at vedkommende vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist etter forbrukerkjøpsloven. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. k. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok varen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig.

Dersom det foreligger en mangel ved varen og forbrukeren har reklamert innenfor de nevnte fristende kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføylser:

• Holde kjøpssummen tilbake
• Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
• Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetter at varen er i samme stand og mengde §51)
• Kreve erstatning

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke varen (fra produktet er kvittert inn til oss) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har vi ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering av samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Elbilgrossisten.no kun kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendig for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at vedkommende selv må dekke slike kostnader.

Hvis kunden ønsker på eget inititativ iverksette tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med oss, betaler ikke vi disse utgiftene.

Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Dersom ikke annet angis har du alltid 2 års garanti på produkter du kjøper av Elbilgrossisten. Garantien omfatter material- og fabrikasjonsfeil. Kvittering for kjøp eller annet gyldig kjøpsbevis skal medfølge ved reklamasjon eller garantisaker. Garantien gjelder ikke feil som skyldes at varen ikke er brukt i henhold til brukeranvisningen, har vært utsatt for unormal bruk eller vanskjøtsel, elektriske overspenninger fra lyn, eller at den har blitt bygget om eller endret.